خرید سربکسل آسانسور

حتما می دانید کابین و وزنه های تعادل توسط سیم بکسل های معلق نگه داشته می شوند. سیم بکسل ها از یک طرف به چهارچوب کابین و از طرف دیگر به چهار چوب وزنه تعادل متصل می گردد. این اتصال توسط قطعه ای به نام سربکسل صورت می گیرد.
سر بکسل وسیله ای مکانیکی به همراه فنر و قلاب است که سیم بکسل روی آن سوار میشود. اتصالات انتهایی سربکسلِ طنابِ سیمی فولادی یک بخش جدایی ناپذیر از هر طناب سیمی می باشد. اتصال مکانیکی طناب با خودش یا به یک وسیله باید قادر به تحملِ باری که برابر با درصدی از استحکام شکست طناب است را تحمل کند. این خیلی مهم است که اتصالِ انتهایی، باری را که به طناب وارد می شود را تحمل کند که می تواند بر استحکام طناب سیمی اثرگذار باشد البته این وسیله می بایست فشارهای زیاد دینامیکی را تحمل کند.
استفاده صحيح و رعايت مسائل ايمني حائز اهميت مي باشد. آنچه كه به آن پرداخته مي شود موارد ايمني در موقع استفاده از قلاب سربكسل آسانسور مطابق با استاندارد اروپايي DIN EN 13411-7 و DIN 15315 برای سر بکسل های متقارن و DIN 43148 برای سر بکسل های نا متقارن می باشد.
خرید سربکسل آسانسور

اتصال صحیح انتهای طناب فولادی (سیم بکسل)

دنباله طناب توصیه می شود به وسیله بست پایدار بسته شود، این از شل و لق شدن گوه و احتمال درآمدن گوه از سوکت وقتی که بار بطور ناگهانی از اتصال برداشته می شود، جلوگیری می کند.

قلاب سربکسل نامتقارن

همانطور که از شکل این قلاب مشخص است در این نوع یک محور طولی وجود دارد. زمانی که اصلی ترین بخش این محور تحت یک بار مشخص قرار می گیرد، باید بر همان محور طولی عمود باشد .همچنین در این قلاب بر خلاف قلاب متقارن، هنگامی که تحت نیروی کرنشی قرار می گیرد، سوکت آن حالت خمیده و یا کج به خود نمی گیرد. دلیل این مورد نیز بخاطر نوع اتصال تحت بارگذاری آن است.در اتصال انتهایی گوه ای نامتقارن، دنباله طناب فولادی نباید مستقیماً به طناب اصلی بسته شود. این ممکن است بطور قابل ملاحظه ای استحکام شکست طناب اصلی را کاهش دهد.

بستن انتهای سیم بکسل در سربکسل نامتقارن

از سوی دیگر طناب بارگذاری شده تمایل به تغییر طول در هر تغییر بار دارد که در این صورت دنباله طناب بسته شده به طناب بارگذاری شده مانع این تغییر طول می شود. همچنین این روش منجر به نوسان موقعیت سوکت در هر زمانی که طناب تحت بارگذاری می شود، می گردد. بنابراین طناب در معرض تنش های خمشی اضافی در خارج سوکت قرار می گیرد.

قلاب سربکسل متقارن

در این قلاب طناب فولادی توصیه می شود طوری بسته شده باشد که قسمت ایستای آن هنگام خروج از سوکت پیچ نخورد بلکه بصورت مستقیم در راستای نقطه اتصال کشیده شود. جفت و جور شدن نامناسب باعث گسیختگی زودرس طناب فولادی خواهد شد .

.